BHV-Bedrijfshulpverlening

Wat is BHV precies?

Bedrijfshulpverleners worden opgeleid om in een aantal crisissituaties op een efficiënte wijze op te treden. Zo moeten zij in staat zijn om een beginnende brand te bestrijden. Daarnaast is het hun taak om een bedrijf op een goede wijze te evacueren en uiteraard behoort eerste hulp verlenen ook bij de opleiding. Iemand met alleen een EHBO- diploma is dus niet zomaar gekwalificeerd als een BHV-er. Er komt meer bij kijken, vooral als er sprake is van risico’s op het gebied van brandveiligheid. Dat laatste is een punt waar vele bedrijven weleens te licht over denken, terwijl het toch zeer essentieel is.

Bent u BHV-plichtig ?

Iedere werkgever heeft een zorgplicht en moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers en andere zakelijke contacten. Hij is daarom BHV- plichtig.

Dit houdt in dat ZZP-ers geen BHV hoeven te hebben maar ze zijn wel verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid.

Als zelfstandige ondernemer mag u geen stagiaires , vakantiehulpen en geen andere personen in uw organisatie laten werken. U mag ook geen bezoekers over de vloer krijgen en u moet volledig in uw eentje werken, wil er geen sprake zijn van BHV-plicht.

Bent u dan klaar ?

Ook al bent u niet bhv-plichtig dan kunt u op grond van het burgerlijk wetboek (artikel 7:658) toch zorgplichtig zijn.
Hoe ver reikt deze zorgplicht? Waar moet u op letten als u een beroep doet op mensen waar u geen arbeidsovereenkomst mee afsluit ?
Het nibhv ( bewust veilig werken) heeft daartoe een whitepaper gepubliceerd. Hierin staat onder andere het onderstaande:

Bedrijfshulpverlening: hoe zit het daarmee? Op grond van de Arbowet is elke werkgever in Nederland met één of meer werknemers verplicht om te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening (bhv). Bhv’ers zijn in staat om eerste hulp te verlenen, om een beginnende brand te blussen, en om alle aanwezigen in een gebouw veilig te evacueren bij calamiteiten. Onder die aanwezigen vallen niet alleen bezoekers en klanten, maar ook in het pand aanwezige ‘niet-werknemers’ als uitzendkrachten, stagiaires, vakantiemedewerkers en vrijwilligers. Ook ingehuurde zzp’ers die in het pand aan het werk zijn, vallen bij calamiteiten dus onder de verantwoordelijkheid van de bhv – ongeacht of ze nou wel of geen werkzaamheden verrichten die binnen de reguliere bedrijfsvoering vallen. Bij een accountantskantoor valt dus zowel de ingehuurde zzp-accountant als de ingehuurde zzp-installateur die de cv-ketel komt onderhouden, onder de verantwoordelijkheid van de bhv.
Anders ligt dit bij bijvoorbeeld een ingehuurde zzp-schilder die buiten aan het pand aan het werk is. Die is in principe verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid bij calamiteiten. Uiteraard getuigt het wel van goed opdrachtgeverschap om ook voor deze specifieke groep opdrachtnemers de veiligheid bij calamiteiten te waarborgen. Bijvoorbeeld door goede afspraken te maken met de zzp-schilder over veilig werken en bhv.

Uit bovenstaande mag men afleiden dat u als zzp-er er wellicht goed aan doet om een cursus BHV te volgen.
Immers indien je klanten hebt, vallen deze in geval van calamiteiten ook onder de verantwoordelijkheid van de BHV-er.

Conclusie: Wanneer er mensen voor zakelijke redenen naar uw adres komen, dan is het belangrijk om over BHV te beschikken en valt dit onder uw zorgplicht.