NOW – Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Wat is NOW?
Met de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW) kunt u als werkgever bij UWV een
tegemoetkoming aanvragen, zodat u het loon van uw
werknemers met een vast en met een flexibel contract kunt
doorbetalen. De betreffende werknemers dienen wel in
Nederland verzekeringsplichtig te zijn. Deze regeling komt
in plaats van de werktijdverkorting.
Hoe vraag ik NOW aan?
De aanvraag doet u via uwv.nl. De NOW voorziet in een
tegemoetkoming van de loonkosten over de maanden maart,
april en mei 2020. Dit hoeft niet de periode te zijn met de
grootste omzetdaling. Daarom kunt u aangeven over welke
driemaandelijkse periode u de verwachte omzetdaling wil
berekenen: maart-april-mei 2020, april- mei-juni 2020 of meijuni-
juli 2020. Voor deze aanvraag is geen eHerkenning of
andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig;
aanvragen doet u met uw loonheffingennummer.
Wat zijn de voorwaarden?
Om gebruik te maken van de noodmaatregel, gelden voor u
als werkgever de volgende voorwaarden:
• U verwacht of heeft ten minste 20% omzetverlies sinds 1
maart 2020.
• U mag geen ontslag om bedrijfseconomische redenen
aanvragen voor uw werknemers in de periode waarover u
de tegemoetkoming ontvangt.
• U heeft een inspanningsverplichting om het loon alle
werknemers gewoon door te betalen.
Bij de berekening van het voorschot kijkt UWV naar:
• de loonkosten van januari 2020 volgens uw opgave bij de
Belastingdienst (totale loonsom);
• het verwachte percentage omzetverlies dat u in uw
NOW-aanvraag heeft opgegeven.
UWV vermenigvuldigt de totale loonsom met het percentage
van het verwachte omzetverlies. Dit bedrag vermenigvuldigen
wij met factor 1,3 voor aanvullende kosten en lasten, zoals
werkgeverspremies, pensioenbijdragen en betalingen
vakantiegeld. De tegemoetkoming is 90% van dit bedrag.
Het totale voorschot is 80% van de tegemoetkoming.
Het totale voorschot wordt maandelijks, in drie termijnen,
betaald. De eerste betaling zal UWV binnen vier weken aan
u overmaken.
Verdere informatie:
• Er dient per loonheffingsnummer een afzonderlijke
aanvraag gedaan te worden.
• De tegemoetkoming NOW is ook voor loonkosten van
werknemers waarvoor u geen
loondoorbetalingsverplichting heeft, zoals werknemers
met een oproepcontract. Voor uitzendkrachten geldt dat
zij in dienst zijn van het uitzendbedrijf.
Dit uitzendbedrijf kan zelf een NOW-aanvraag indienen
voor deze werknemers. Dit geldt ook voor payrollwerkgevers.
Zo kunnen ook deze bedrijven deze periode
overbruggen zonder personeel te ontslaan.
• Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) komt in principe
niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.
• Ook de vergoedingen die u betaalt aan stagiairs en
studenten die een Beroeps Begeleidende leerweg (BBL)
volgen, tellen mee in de berekening van de
tegemoetkoming NOW.
• Als uw bedrijf inmiddels failliet is verklaard, kunt u geen
gebruik meer maken van de tegemoetkoming NOW.
• Ook de loonsom van de zieke medewerkers waarvoor
een loonbetalingsplicht geldt wordt meegenomen.
• Voor 1 juni 2020 wordt besloten of en onder welke
voorwaarden de noodmaatregel verlengd wordt.
• Ook voor startende ondernemers geldt de regeling,
mits er al voor 1 maart 2020 minstens een maand omzet
is gedraaid.
• U kunt uw werknemers uitlenen aan een andere
werkgever. Als dat gebeurt bij wijze van hulpbetoon
zonder winstoogmerk (maximaal tegen loonkosten en
een kleine opslag), dan is er sprake van collegiale uitleen
en heeft dit geen gevolgen voor de NOW-aanvraag.
• Achteraf wordt definitief vastgesteld wat de werkelijke
daling in de omzet en wat de werkelijke loonsom was en
vindt eventueel een nabetaling of terugvordering plaats.
Dit artikel is overgenomen van het UWV.
April 2020/1
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
Belangrijke informatie tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
Voor meer informatie klik hier voor de site van het UWV